EVRAD-I FETHİYYE

EVRAD-I FETHİYYE'NİN OKUNUŞU

Bismillâhirrâhmânirrâhiym.

"La ilâhe illâllahü adede habbatihi."

"La ilâhe illâllahü adede hayatihi."

"La ilâhe illâllahü adede hasatihi."

"La ilâhe illâllahü adede kelimatihi."

"La ilâhe illâllahü adede halkihi."

"La ilâhe illâllahü zinete arşihi."

"La ilâhe illâllahü mil'e semavatihi."

"La ilâhe illâllahü mil'e ardihi."

"La ilâhe illâllahü adede misli zâlike ma'ahu."

"La ilâhe illâllahü vahdehu lâ şerike lehû lehül-mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün lâ yemütü biyedih-il-hayrü ve hüve alâ külli şey'in
kadiyr ve ileyh-il-masiyr."

"Esrağfirullahe sübhanallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekberü ve lâ havla velâ kuvvete illâ billahil aliyyil-aziym."
 
 
 
 
 
EVRAD-I FETHİYENİN TERCÜMESİ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHÜ TEALANIN İSMİYLE

"Allahû Teâlâ'nın yarattığı taneler sayısınca LÂ İLÂHE İLLALLAH derim."

"Allahû Teâlâ'nın hayatı sayısınca LÂ İLÂHE İLLALLAH derim."

"Allahû Teâlâ'nın yarattığı küçük taşlar sayısınca LÂ İLÂHE İLLALLAH derim."

"Allahû Teâlâ'nın kelimeleri sayısınca LÂ İLÂHE İLLALLAH derim."

"Allahû Teâlâ'nın bütün yaratıkları sayısınca LÂ İLÂHE İLLALLAH derim."

"Allahû Teâlâ'nın arş-ı aziminin ağırlığınca LÂ İLÂHE İLLALLAH derim."

"Allahû Teâlâ'nın gökleri dolusunca LÂ İLÂHE İLLALLAH derim."

"Allahû Teâlâ'nın yerleri dolusunca LÂ İLÂHE İLLALLAH derim."

"Bütün bu zikr olunanların misli sayısınca LÂ İLÂHE İLLALLAH derim."

"Ma'bud-u-bil-hak yoktur. İllâ "Allahû Teâlâ" vardır. Birdir, uluhiyyette ortağı yoktur. Mülk ve tasarruf "O"na mahsustur. Bütün dirileri diri eden, bütün ölenleri öldüren "O"dur. Bütün hayırlar "O"nun elindedir. Herşey üzerine bizzat kâdirdir. Tam kudret sahibidir. Öldükten sonra, bizimde dönüşümüz "O"nadır.

"Allahû" Teâlâ'dan mağfiretimi ve günahlarımın örtülmesini dilerim.

Allahû Teâlâ'yı zat-ı pâkine ve şan-ı şerifine layık olmayan noksanlardan tenzih ve Kemal sıfatları ile tavsif ederim. Hamd, "Allahû Teâlâ'ya mahsustur. Ma'bud-u-bilhak yoktur. İlla "Allahu Teâlâ" vardır. Her şeyden büyük ve ziyadesi ile uludur. Ma'siyetlerden, "O"nun koruması ile sakınır, ta'at ve ibadete de çok ulu ve yüce olan "Allahû Teâlâ'nın yardımı ile kudret bulurum."

 
 
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

Lâ ilahe illâllahü adede habbâtihi.. Lâ ilahe illâllahü adede hayatihi.. Lâ ilahe illâllahü adede hasatihi.. Lâ ilahe illâllahü adede kelimatihi.. Lâ ilahe illâllahü adede halkihi.. Lâ ilahe illâllahü zinete arşihi.. Lâ ilahe illâllahü mil'e semâvatihi.. Lâ ilahe illâllahü mil'e ardıhi.. Lâ ilahe illâllahü adede misli zâlike mâ'ahu.. Lâ ilahe illâllahü vahdehu lâ şerike lehû lehülmülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedih-il-hayrü ve hüve alâ külli şey'in kadir ve ileyh-il-masiyr.. Estağfirullahe Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve lâ ilahe illâllahü vallahu ekberü ve lâ havle ve kuvvete illâ billah-il aliy-yil-aziym..

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

Sübhanallahi ve bi-hamdihi.. Ve mâ tevfikü illâ billahi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi sübhanallah-il-aziymi ve bi-hamdihi.. Sübhanallahi ve bi-hamdihi adede halkihi ve zinete arşihi ve rıdâ'e nefsihi ve midâde kelimâtihi ve müntehâ

ilhimi ve minnetihi ve rahmetihi ve re'fetihi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh-il-aliyyil-aziym.. Allahümme yâ hayyü yâ kayyûmü yâ Allahü yâ bedi'as-semâvati vel-ardi yâ mâik-el-mülki yâ zel-celâli vel-ikram.. Yâ lâ ilahe illâ ente innâ nes'elüke bi-izzetike en tuhyi kulûbenâ ve ecsâmenâ ve ebdânenâ ve ervahenâ bi-envari mâ'rifetike ebeden dâ'imen bakiyen hâdiyen. yâ Allahü yâ Allahü yâ. Allah.. Ve bi-envâri hidayetike ve bi-envâri kudretike ilâhi â'mâlüna kaliylün ve hâcâtüna kesiyrün ve ilâhüna basiyrün.. Allahümmef al bina mâ ente lehu ehlün ve lâ tef'al bina mâ nahnü lehu ehlün.. Allahümme inniy es'e-lüke mâ lâ estahıkku ve e'uzü bike mimmâ estahıkku ni'mel-Mevlâ ve ni'men-nasiyr gufraneke Rabbena ve ileyk-el-masiyr.. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh-il-aliyyil-aziym.. El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn es-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'ıyn.. Allahümme yâ vâcib-el-vücudi ve yâ vâhib-el-hayri vel-cûd.. Efıd aleynâ envâre rahmetike ve yessir lenel-vüsule ilâ kemâli mâ'rifetike.. Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ ve lâ yuhitûne bi-şey'in min ilmihi illâ bi'mâ şâ'e ve lâ mâ'rifete lenâ illâ mâ elhemte-nâ inneke entel alim-ül-hakiym.. Allahümme innâ nes'elüke min-el-ismeti devamehâ

ve min-en-ni'meti tamamehâ ve min-el-âfiyeti husulehâ ve min-er-rahmeti şümûlehâ ve min-el-ayşi ergadehu ve in-el-ömri es'adehu ve min-el-vakti atyabehu ve min-er-rızkı evsa'ahu ve min-el-fadli â'zebehu ve min-el-lûtfi enf a'ahu ve min-el-in'ami e'ammehu ve min-el-ihsani etemmehu.. Allahümme yâ Allahu kün lenâ yâ Cebbar.. Ve lâ tekün aleynâ yâ Gaffar.. Allahümme yâ Allahu ahtim bis-sa'adeti âcâlenâ ve hakkık biz-ziyadeti âmâlenâ vakrün
bil-âfiyeti gudüvvenâ ve âsâlenâ vec'al ilâ rahmetike ve magfiretike masiyrenâ ve me'alenâ ve subbe sicâle afvike alâ zünûbinâ ve münne aleynâ bi-islâhi uyubenâ vec'al-it-i tekvâ zâdena ve fi dinike ictihâdena fe-inne aleyke tevekkülenâ ve itimadenâ ve sebbitnâ alâ nehc-il-istikameti ve a'idnâ min mucibât-in-nedameti yevm-el-kıyameti ve haf'fif annâ sikal-el-evzâri verzüknâ mâ'iyşe't-il-ebrâr vekfi-'nâ vasrif annâ şerrel-eşrâri vâ'tik rıkabena ve rıkabe âbâ'inâ ve ümmehâtinâ ve meşâyihinâ ve üstâzinâ min-ed-deyni vel-mezalimi vennâri bi-izzetike yâ azizü yâ gaffarü yâ keriymü yâ settârü yâ haliymü yâ vehhâb.. Ve sallalla'hümme alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'ıyne (Âmin) birahmetike yâ erham-er-Rahimiyn vel-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn..

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

Estagfirullah-el-aziym..  Estagfirullah-el-aziym.. Estagfirullah-el-aziym. Ellezi lâ ilahe illâ hüvel-hayyül kayyûme ve etûbü ileyh.. Allahümme-entes-selâmü ve mink , es-selâmü ve ileyke yerci-üs-selâmü hayyinâ Rabbena bis-selâmi ve-edhilnâ dâr-es-selâmi tebârekte Rabbenâ ve te'aleyte yâ zel-celâli vel-ikrami..   Allahümme lek-el-hamdü haraden yüvâfi ni'amike ve yükâfi mezide keremike ahmediike bi-cemi-i mehamidike mâ alimtü minhâ ve mâlem âlemü ve alâ cemi-i ni'amike küllihâ mâ alimtü minhâ ve mâ lem âlem ve alâ külli hal..

E'ûzü billahi min-eş-şeytan-ir-raeiym Bismillah-ir-Kahman-ir-Rahiym

Allahu lâ ilahe illâ hüvel-hayyül kayyûmü lâ te'huzü-hu sinetün ve lânevmün lehu mâfis-semâvati ve mâ fil-ar-di men-zellezi yegfa'u indehu illâ bi-iznihi yâ'lemü mâ beyne eydiyhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhitûne bi-şey'in min ilmihi illâ bi-mâ şâ'e vesi'a kürsiyyühüs-semâvati vel-arda ve lâ ye'udühü hıfzıhümâ ve hüvel-aliyyül-aziym..

Sübhanallahi el-hamdü lillahi Allahu ekberü lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike lehu lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve nüve alâ külli şey'in kadir.. Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve lâ ilahe illallahu vallahu ekber.. Lâ ilahe

illâllah-ül melik-ül-cebbâr.. Lâ ilahe illâllah-ül vahid-ül-kahhâr.. Lâ ilahe illâllah-ül aziz-ül-gaffâr.. Lâ ilahe illâl-lah-ül kerim-üs-settâr.. Lâ ilahe illâllah-ül kebir-ül-mü-te'al.. Lâ ilahe illâllahu hâlık-ül leyli ven-nehâr.. Lâ ilahe . illâllah-ül mâbudi bi-külli mekân..  Lâ ilahe illâllah-ül mezkûr-ül bi-külli lisan.. Lâ ilahe illâllah-ül mâ'rufu bi-külli ihsan.. Lâ ilahe illâllahu külle yevmin hüve fi şe'n..  Lâ ilahe illâllahu iymanen. billah.. Lâ ilahe illâllahu emâ-nen min'Allah.. Lâ ilahe illâllahu emaneten ind"Allah.. Lâ ilahe illâllahu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.. Lâ ilahe illâllahu ve lâ nâ'büdü illâ iyyâh.. Lâ ilahe illâllahu hakkan hakka.. Lâ ilahe illâllahu lymânen ve sıdka.   Lâ ilahe illâllahu tâ'abbüden ve rıkka.. Lâ ilahe illâllahu te-lâttüfen ve rıfka.. Lâ ilahe illâllahu kable külli şey'in.. Lâ ilahe illâllahu bâ'de külli şey'in.. Lâ ilahe illâllahu yebka [ Rabbünâ ve yefnâ ve yemûtü külli şey'in.. Lâ ilahe illâl-lah-ül melik-ül hakkul-mübiyn.. Lâ ilahe illâllah-ül me-lik-ül hakkul-yakiyn.. Lâ ilahe illâllah-ül aliyyül-aziym.. Lâ ilahe illâllah-ül hakim-ül-keriym.. Lâ ilahe illâllahu Rabbüs semâvat-is-seb'i ve Rabbül arş-ül-aziym.. Lâ ilahe illâllah-ül ekrem-ül ekremiyn.. Lâ ilahe illâllahu erham-ür-râhimiyn.. Lâ ilahe illâllahu habib-üt-tevvâbiyn.. Lâ ilahe illâllahü

râhim-ül-mesâkiyn.. Lâ ilahe illâllahü hâdiyyül-mudil-liyn... Lâ ilahe illâllahü delil-ül-hâ'iriyn.. Lâ ilahe illâllahü emân-ül-hâ'ifiyn.. Lâ ilahe illâllahü gıyâs-ül müstegıysin.. Lâ ilahe illâllahü hayr-ün-nâsırıyn.. Lâ ilahe illâllahü hayr-ül-hâfızıyn.. Lâ ilahe illâllahü hayr-ül-vârisiyn.. Lâ ilahe illâllahü hayr-ül-hâkimiyn.. Lâ ilahe illâllahü hayr-ür-râzıkıyn.Lâ ilahe illâllahü hayr-ül-fâtihiyn.. Lâ ilahe illâllahü hayr-ül-gafiriyn.. Lâ ilahe illâllahü hayr-ür-râ-himiyn.. Lâ ilahe illâllahü vahdehu ve sadaka vâ'dehu ve nasara abdehu va e'azze cündehu ve hezem-el-ahzâbe vahdehu ve lâ şey'e bâ'dehu.. Lâ ilahe illâllahü ehl-ün-ni'meti ve lehül-fadlü ve lehüs-senâ'ül-hasen.. Lâ ilahe illâllahü adede halkıhi ve zinete arşihi ve rıdâ'e nefsihi ve midâde kelimâtihi.. Lâ ilahe illâllahü sahib-ül vahda-niyyet-il ferdâniyyet-il kadimiyyet-il ezeliyyet-il ebediyyet-illezi leyse lehu sıddun ve lâ niddün ve lâ şibhün ve lâ şsrikün yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedih-il hayrü ve hüve alâ külli şey'in kadir ve ileyh-il masiyr.. Hüvel-evvelü vel-âhirü vez-zâhirü vel-bâtınü ve hüve bi-külli şey'in aliym. Leyse kemislihi şey'ün ve hü-ves-semi'ul-basiyr.. Hasbünallahü ve ni'mel-vekil ni'mel-Mevlâ ve ni'men-nasiyr..   Hasbünallahü   ve ni'mel-vekil

ni'mel-Mevlâ ve ni'men-nasiyr gufraneke Rabbena ve ileyk-el-masiyr..

Allahümme lâ mâni'a limâ â'teyte ve lâ mû'tiy limâ menâ'te ve lâ radde limâ kadayte ve lâ yenfâ'u zel-ceddi mink-el-ced.. Sübhane Rabbiyel aliyyil-â'lel-vehhâb.. Sübhane rabbiyel aliyyil-â'lel kerim-il-vehhâb.. Sübhane-ke mâ abednâke hakka ibadetike.. Sübhaneke mâ arefnâke hakka mâ'rifetike.. Sübhaneke mâ zekernâke hakka zikrike.. Sübhaneke mâ şekernâke hakka şükrike.. Sübhan'allah-il-ebediyyil-ebed.. Sübhan'allah-il-vahid-il-ahad. Sübhan'allah-il ferd-is-samed.. Sübhan'allahi râfi-is-se-mâvati bi-gayrı amed. Sübhan'allahi bâsıt-il-aradıyni bilâ sened.. Sübhan'allah-illezi lem yettahiz sahibeten ve lâ veled.. Sübhan'allah-illezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehu küfüven ahad.. Sübhan-el-melik-il-kuddüs.. Sübhane zil-mülki vel-melekût.. Sübhane zil-izzeti vel-aza-meti vel-kudreti vel-heybeti vel-celâli vel-cemali vel-ke-mali vel-beka'i ves-senâ'i ved-dıyâ vel-âlâ'i ven-nu'amâ'i vel-kibriyâ'i vel-ceberût.. Sübhan-el melik-il-mâbud.. Sübhan-el melik-il-vüeud.. Sübhan-el malik-il hâlık-il hayyil-lezi lâ yenâmü ve lâ yemût.. Sübbuhün kuddüsun Rabbünâ ve Rabbül-melâ'iketi ver-ruh..

Sübhanâllahi vel-hamdü lillahi ve lâ ilahe illâllahu vallahu ekber ve lâ havle velâ kuvvete illâ billah-il aliyyil-aziym.. Allahümme entel melik-ül-hakkullezi lâ ilahe illâ ente.. Yâ Allahü.. Yâ Rahmanü.. Yâ rahiymü.. Yâ mâlikü, yâ kuddüsü, yâ selâmü, yâ mü'minü, yâ müheyminü, yâ azizü, yâ cebbârü, yâ mütekebbirü, yâ hâlıkü, yâ bâri'ü, yâ musavvirü, yâ gaffarü, yâ kahharü, yâ vehhâbü, yâ rezzakü, yâ fettahü, yâ alimü, yâ kabidü, yâ bâsitü, yâ hâfıdü, yâ râfi'ü, yâ mu'izzü, yâ müzillü, yâ semi'u, yâ basiyrü, yâ hakemü, yâ adlü, yâ lâtifü, yâ habiyrü, yâ halimü, yâ azimü, yâ gafuru, yâ şekûrü, yâ aliyyü, yâ kebiyrü, yâ hafiyzü, yâ mukiytü, yâ hasiybü, yâ celilü, yâ kerimü, yâ rakibü, yâ mücibü, yâ vâsi ü, yâ bakimü, yâ vedûdü, yâ mecidü, yâ bâ'isü. yâ şehidü, yâ hakkü, yâ vi'kilü, yâ kaviyyü, yâ metinü, yâ VPİiyyü. yâ hamidü, yâ muhsi, ya mübdi'ü, yâ mu'iydü, yâ muhyi, yâ mümiytü, yâ hayyü, yâ kayyûmü, yâ vâcidü, yâ mâeidü, yâ vâhidü, yâ ahadü, yâ samedü. yâ kadirü, yâ muktedirü, yâ mukaddimü, yâ mu'ahhirü, yâ evvelü, yâ âhirü, yâ zâhirü, yâ bâtınü, yâ vali, yâ müte'ali

ya berrü, yâ tevvâbü, yâ mün'ımü, yâ müntekımü, yâ afüvvü, yâ râ'ufü, yâ mâlik-el-mülki, yâ zel-celâli vel-ikrami, , yâ Rabbi, yâ muksitü, yâ câmiü yâ ganiyyii, yâ mugni, , yâ mû'ti, yâ mâni'ü, yâ dârrü, yâ nâfi'ü, yâ nuru, yâ hadi, yâ bedi'ü, yâ baki, yâ vârisü, yâ reşidü, yâ saburü,  yâ sâdıkü, yâ settârü, yâ men tekaddeset an-il eşbâhi ; zâtühu ve tenezzehet an müşabehet-il emsali sıfâtühu ve yâ men dellet alâ vahdaniyyetihi ve âyâtihi ve şehidet bi-rübubiyetihi masnu'atihi.. Vâhidün lâ min kılletin ve mevcudun lâ min illetin.. Yâ men hüve bil-birri mâ'rufün ve bil-ihsani mevsufün.. Mâ'rufün bilâ gayetin, ve mev-sufün bilâ nihayetin evvelün kadiymün bilâ ibtidâ'i, âhirün keriymün rahiymün bilâ intihâ'i.. Ve gafere zünûb-el-müznibiyne keremen ve hilmen.. Yâ men leyse kemislihi şey'ün ve hüves-semi'ul-basiyr.. Hasbünallahü ve ni'mel-vekil ve ni'mel-Mevlâ ve ni'men-nasiyr.. Yâ dâ'imen bilâ fenâ'in ve yâ ka'imen bilâ zevalin ve ya müdebbiren bilâ vezirün, sehhil aleynâ ve alâ vâlidîynâ külle asiyr. Lâ uhsî senâ'en aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike azze cârüke ve eelle senâ'üke ve tekaddeset esmâ'üke ve azüme şânüke ve lâ ilahe gayrüke.. Yef alüllahe mâ yeşâ'ü

bi-kudretihi ve yahkümü mâ yüridü ve bi-izzetihi.. Elâ ilâllahi tasiyr-ül-umûr küllü şey'in halikın illâ vechehu lehül-hükmü ve ileyhi türca'un. Fessyekfikehümüllahü ve hüves-semi'ul-aliym.. Hasbünallahü ve kefâ semi'alla-hü limen de'â leyse verâ'allahil-müntehâ men'i'tesame billahi yuhyi.. Sübhane men lem yezel Rabben rahiymen ve lâ yezâlü keriymen.. Lâ ilahe illâllah-ü! halim-ül-keriym sübhanallahi ve tebârekâllahü Rabbüs-semâvat-is seb'a ve Rabbül arş-il-aziym vel-hamdü lillahi Rabbil-âle-miyne ilahen vahiden ahaden sameden ferden vitren hay-yen kayyûmen ebeden lem yettahiz sahibeten ve lâ veleden ve lem yekûn lehu şerikün fil-mülki ve lem yekûn lehu veliyyün min-ez-zülli ve kebbirhü tekbirîn Allahu ekber..

Hasbünallahü li-dininâ.. Has'bünnallahü li-dünyanâ.. Hasbünallahü limâ ehemmenâ.. Hasbünallahü limen bega aleynâ.. Hasbünallahü limen hasedenâ, hasbünallahü li-men kâdenâ bi-su'in.. Hasbünallahü ind-el-mevti.. Has-bünallahü ind-el-kabri..  Hasbünallahi ind-el-mesâ'ili..Hasbünallahü ind-el hisabi.. Hasbünallahü ind-el-mizâni..Hasbünalllahü ind-es-sırati.. Hasbünallahü ind-el-cennetiven-nâr.. Hasbünallahü ind-eî-lika'i..  Hasbiya'lahüllezi

Lâ ilahe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve ileyhi üniyb.. Lâ • ilahe illâllahü sübhanallahi mâ â'zamallahü lâ ilahe illal-lahü sübhanallahi mâ ahlemallahü Lâ ilahe illâllahü sübhanallahi mâ ekremallahü. Mâ â'zamallahü mâ ahlemallahü mâ ekremallahü.. Lâ ilahe illâllahü vahdehu lâ şerike lehu Muhammedün Resûlüllah.. Allahümme salli alâ Muhammedin küllemâ zekerelı-üz-zâkirun.. Allahümnıe salli alâ Muhammedin küllemâ gafele an zikrih-il-gafilûn.. Radîynâ billahi teâlâ Rabben ve bil-islâmi dinen ve bi-Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyyen ve resûlen ve bil-kur'ani imamen ve bil-kâ'beti kıbleten ve bis-salâti ves-savmi vez-zekâti vel-hacci farizatan ve bü-mü'miniyne ihvânen ve bil-mü'minâti ahevâtin ve bis-Sıddıykı vel-Faraki ve zin-Nûreyni vel-Mürte-dâ e'immeten ve bi-sair-is-sahabeti rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecma'iyne kıdveten ve bi-halâlillahi teâlâ halâlen ve bihi hisaben ve bi-haramillahi teâlâ haramen ve bihi azaben ve bil-cenneti sevaben ve bin-nâri ikaben.. Merhaben merhaba bis-sabah-il-cedid ve bil-yevm-is-sa'iyd ve bil-melekeyn-il kirâmeyn-il kâtibeyn-iş şâhideyn-il âdileyni hayyen kümallâhü teâlâ fi gurreti yevminâ ha-zektübâ fi evveli sahifetinâ

hâzihi BİSMİLLAH-İR-RAHMAN-İR-RAHİYM ve eşhede bi-ennâ neşhedü en lâ ilahe lâllahu vahdehu lâ şerike lehu ve neşhedü enne Muhammeden, abdühu ve resûlühu erselehu bil-hüdâ ve din-il-hakkı alâ hâzih-iş-şehadeti nahyâ ve aleyha nemûtü ve aleyhâ nüb'asü inşâ'allahu teâlâ.. E'uzü bi-kelimâtillah-it-tâmmati külleha min şerri mâ halâka.. Bismillahi hayr-il-esmâ'i.. Bismillahi Rabbil-ardi ve Ra'bbis-semâ'i.. Bismillahillezi lâ yadurru mâ'a ismihi şey'ün fil'ardi ve lâ fis-semâ'i ve hüves-semi'ul-aliym.. El-hamdü lillahillezi ahyanâ bâ'de mâ ematenâ ve redde ilebnâ ervahenâ ve ileyh-il bâ'sü ven-nüşûr.. Asbah-nâ ve asbehal-mülkü lillahi vel-azametü velkibriyâ'i vel-ceberutu ves-sultanü vel-bürhanü lillahi vel-âlâü ven-nu'-araâ'ü lillahi vel-leyli ven-neharü lillahi ve mâ sekene fiy-himâ lillah-il vahid-il-kahhâr.. Asbahnâ alâ fıtra't-il islâ-mi ve alâ kelime't-il-ihlâsi ve alâ din-i nebiyyinâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ve alâ milleti ebiynâ İbrahime haniyfea müslimen ve mâ kâne min-el-müşrikiyn. Salâvatullahi ve melâ'iketihi ve enbiyâ'ihi ve rüsûlihi ve hameleti arşihi ve cemi-i halkıhı

alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi aleyhi ve aleyhim-üs-selâmü ve rahmetullahi ve berekâtühu.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûlallah..  Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ habiballah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ halilallah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ nebiyyallah Es-salâtü ves-selâmü aleyke ya safiyyallah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hayre halkıllah.. Es-salâ-tü ves-selâmü aleyke yâ men. Ahtarehullah..  Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men erselehullah.. Es-selâtü ves-selâmü aleyke yâ men zeyyenehullah.. Es-salâtü ves-se-lâmü aleyke yâ men kerremehullah... Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men azzemehullah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ seyyid-el-mürseliyn.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ imam-el-müttekıyn.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hâtim-en-nebiyyin.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ şefi-al-müznibiyn.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ resûle Rabbil-âlemiyn.. Salâvatullahi ve melâ'iketihi ve enbiyâ'ihi ve rüsûlihi ve hameleti arşihi ve cemi-i halkıhi alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi aleyhi ve aleyhim-üs-selâmü ve rahmetullahi ve berekâtühu.. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil evveliyn.. Ve salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin

fil-âhiriyn.. Ve salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil-mele'il â'lâ ilâ yevm-id-din ve salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fi külli vaktin ve hıynin ve salli alâ cemi-il enbiyâ-i vel-mürseliyn ve alâ melâ'iketik-el-mukarrebiyn ve alâ ibâdik-es-sâlihiyn ve alâ ehl-i tâ'atike ecma'iyne min ehl-is-semâvati ve min ehl-il-aradiyn ver-hamnâ vahşürnâ mâ'ahüm bi-rahmetike yâ erham-er-râ-himiyn.. Allahümme edhilnâ fi rahmetike ve ente hayr-ür-râhimiyn..

Bismillah-ir-rahman-ir-rahiym

Allahümme yâ mâlik-er-rıkab.. Yâ müfettih-el-eb-vâb.. Ve yâ müsebbib-el-esbâb heyyi lenâ sebeben lâ nes-tatıy'u lehu taleben.. Allahümmec'alnâ meşguliyne bi-em-rike âminiyne bi-ahdike âyisiyne min halkıke ânisiyne bike müstevhışıyne an gayrike radıyne bi-kada'ike sâbiriyne alâ belâ'ike şâkiriyne le-ni'mâ'ike mütelezziziyne bi-zikrike ferihiyne bi-kitabike münâciyne bike fi ânâ'il-leyli ve etraf-in-nehâr mübgızıyne lid-dünya muhibbiyne lil-âhireti müştakıyne ilâ lika'ike müteveceihiyne ilâ cenâbike müsta'ıddıyne lil-mevti.. Rabbena âtina mâ ve ad-tenâ alâ rüsûlike ve lâ tuhzinâ yevm-el-kıyameti inneke lâ tuhlif-ul-mi'ad..

Allahümmec'al tevfike refikenâ ves-sırat-eî müstakime tarikenâ.. Allahümme evsılnâ ilâ makasidinâ ve tüb aley-nâ inneke ent-et-tevvâb-ür-rahiym.. Allahümme bike as-bahnâ ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike nemûtü ve ileyk-el-masiyr.. Allahümme erinel-hakka hakkan ver-zuknâ ettiba'ahu ve erinel-bâtıla bâtılen verzuknâ ectinâ-behu teveffenâ müslimiyne velhıknâ bis-sâlihiyn.. Vedfâ' annâ şsrrez-zâlimiyne ve eşriknâ fi dua-il-mü'miniyn.. Ve kına Rabbena şerre mâ kadayte.. Allahümmagfir li-üm-, meti Muhammed.. Allahümmansur ümmete Muhammed.. Allahümmerham ümmete Muhammed.. Allahüm-mahfaz ümmete Muhammed.. Allahümme ferric an ümmeti Muhammed.. Allahümme tecavez an ümmeti Muhammed..  Allahümme yâ habib-et-tevvâbiyne tüb aleynâ ve yâ emân-el-hâ'ifiyne âminnâ ve yâ delil-el-mütehayyiriyne ! düllenâ ve yâ hâdiyeel-mudıllıynehdinâ ve yâ gıyas-el-müstagıysiyne agisnâ ve yâ recâ-el-münkatı'ıyne lâ tak-tâ' recâ'enâ ve yâ râhim-el-asıyn-erhamnâ ve yâ gafir-el-müznibiyne ıgfir lenâ zünübenâ ve keffir annâ seyyi'ati-nâ ve teveffenâ mâ'al-ebrâr.. Allahümme nevvir kulûbe-nâ.. Allahümmeşrah sudurenâ.. Allahümme yessir umurenâ.. Allahümmestür uyubenâ.. Yâ hafiy-yel-eltâf neccinâ mimmâ nehaf.. Allahümmagfir lenâ ve valideynâ ve li-üstâzinâ ve li-meşâyihinâ

ve li-ihvanina ve li-ashabinâ ve li-ahbabinâ ve li-aşâ'irinâ ve li-kabâ ilinâ ve limen lehu hakka aleynâ ve limen ves-sanâ bid-dua'il-hayri ve li-cemi-il mü'miniyne vel-mü'mi-nât vel-müslimiyne vel-müslimât el-ahyâ'ü minhüm vel-emvât.. Allahümmahfeznâ yâ feyyazü min cemi-il belâ'i vel-emrâz kâffeten bi-rahmetike yâ erham-er-râhimiyn..
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !