CELCELÛTİYYE DUASI Arapça Okunuşu

CELCELÛTİYYE DUASI
 
Bismillahir-rahmanir-rahim
 
1.    Bede'tü bi bismillahi rûhî bihih tedet. İlâ keşfi esrârin bi bâtınihin'tevet.
2.    Ve salleytü bis'sânî alâ hayri halkıhî. Muhammedin men zâhad dalâlete vel-ğalet.
3.    İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen. Bi âcin mâ hûcin celet fetecelcelet.
4.    Seeltüke bil ismil muazzami kadruhû. Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet.
5.    Ve yâ hayyü yâ kayyûmu ed'ûke râciyen. Bi âcin eyûcin celceliyyûtin helhelet.
6.    Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihin. Bimihrasi mihrâşin bihin nârü uhmidet.
7.    Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin.   Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet.
8.    Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî. Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat.
9.    Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî. Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat.
10.Ve subbe alâ kalbî şeâbî bû rahmetin. Bi hıkmeti mevlânel kerîmi fe'entakat.
11.Ehâtat biyel envâru min külli cânibin. Ve heybetü mevlânel azimi binâ alet.
12.Fe sübhâneke'llâhümme yâ hayra hâlikin. Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beğat.
13.Fe belliğnî kasdî ve külle meâribi. Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat.
14.Bi sirri hurûfin ûdiat fî azimetî. Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet.
15.Efıd lî minel envâri feydate müşrikın. Aleyye ve ahyî meyte kalbî be taytağat.
16.Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten.   Ve küffe yedel a'dâi annî bi almehet.
17.Elâ vahcübennî min aduvvin ve hâsidin. Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet.
18.Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın. Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet.
19.Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî. Bi nûri eşmehın celyen serîan kadinkadat.
20.Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen.   Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet.
21.Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten. Bi esrâri ılmin yâ halimü bikencelet.
22.Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin. Bi nassı hakimin kâtıis sırri esbelet.
23.Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün. Eyâ câbirel kalbil kesiri minel habet.
24.Ve sellim bi bahrin ve a'tınî hayra berrihâ. Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet.
25.Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin.   Fe ente recâül âlemine velev tağat.
26.Ve esmim ve ebkim sümme a'mi adüvvena. Ve ahrishüm yâ zelcelâli bilhavsemet.
27.Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin. Tehassantü bil ismil azimi minelğalet.
28.Ve ellif kulübe'l-alemine cemiaha.   (Ala risaleti nuri ) Aleyye  ve a'tıni'l-kabule bişelmehet.
29.Ve yessir ümûri yâ ilâhî ve a'tıni. Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşmehat.
30.Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ. Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset.
31.Ve bârik lena'llâhümme fi cem'i kesbinâ. Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat.
32.Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın. Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet.
33.Neruddü bikel a'dâe min külli vichetin. Ve bil ismi termîhim minel bu'di bişşetet.
34.Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men. İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket.
35.Fe ente recâi yâ ilahî ve seyyidî. Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet.
36.Ve küffe cemiâl mudırrîne keydehüm. Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet.
37.Fe yâ hayra mes'ûlin ve ekrame men a'ta. Ve yâ hayra me'mûlin ilâ ümmetin halet.
38.Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten. Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet.
39.Biâcin ehûcin celmehûcin celâletin. Celîlin celceliyyûtin cemâhin temehracet.
40.Bi ta'dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin. Ve behrati tebrîzin ve ümmin teberraket.
41.Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten. Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat.
42.Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahin. Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet.
43.Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen. Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet.
44.Bi hâlin ehîlin şel'ın şel'ûbin şâliın. Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayettahet.
45.Enûhın bi yemlûhin ve ebrûhin uksimet. Bi temlihi âyâtin şemûhin teşemmehat.
46.Ebâzîha beyzûhin ve zeymûhin ba'dehâ. Hamârûhin yeşrûhin bi şerhin teşemmehat.
47.Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba'dehâ. Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat.
48.Bi şelmehatin ikbel düâi ve kün mai. Ve kün lî minel a'dâi hasbî fekad beğat.
49.Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ. Ve yâ aytalâ hetlur riyâhı tehalhalet.
50.Bikel havlü ve's-savlü'ş-şedîdü limen etâ. Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet.
51.Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ. Bi tâsin mîm lis seâdeti ukbelet.
52.Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ.  Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet.
53.Bi hâmîm aynin sümme sînin ve kâfihâ. Himâyetünâ min külli süin bişelmehet.
54.Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba'dehâ. Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet.
55.Bi elifin ve lâmin ven nisâi ve ukûdihâ. Ve fî sûretil en'âmi ven nûri nüvvirat.
56.Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ. Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet.
57.Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ. İlâ mecmeı'l ervâhı ver rûhi kad alet.
58.Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ. Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet.
59.Bi amme abese ven nâziâti ve târikı. Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet.
60.Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin. Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat.
61.Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iza hevâ. Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet.
62.Ve fî suveri'l-kur'âni hızben ve âyeten. Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet.
63.Fe es'elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî. Alâ külli mâ enzelte kütüben tefaddalet.
64.Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin. Esbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat.
65.Bi sirri büdûhin echezetın betadin zehecin. Bivâhıl vehâ bil fethi ven nasri esraat.
66.Bi nûri feceşin maa sezhazin yâ seyyidî. Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet.
67.Bi hakkı fekacin maa mahmetin yâ ilâhena. Bi esmâikel hüsnâ ecirnî mineş şetet.
68.Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat. Ve'smü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet.
69.Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ. Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet.
70.Hurûfun bi ma'nâhâ lehel fadlü şürrifet. Meded dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet.
71.Da'vetüke yâ Allâhü hakkan ve innenî. Tevesseltü bil âyâti cem'an bimâ havet.
72.Fe tilke hurûfun nûri fecma' havâssahâ. Ve hakkık meânîhâ bihel hayru tümmimet.
73.Ve ahdırnî avnen hadîmen müsehharan. Tuheymefeyâîlü bihil kürbetün celet.
74.Fe sehhırlî fîhâ hadîmen yütiuni. Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet.
75.Fe es'elüke yâ mevlâya fismikellezî. Bihî izâ duıye cem'ul umûri teyesserat.
76.İlâhi ferham da'fi vağfirlî zelleti. Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet.
77.Eyâ hâliki yâ seyyidî ıkdı hâcetî. İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet.
78.Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ. Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat.
79.Fe cüd va'fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin. Alâ abdikel miskîni min nazratin abet.
80.Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ. Ve eskinennil firdevse maa firkatin alet.
81.Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba'demâ. Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet.
82.Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî. Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in haffet.
83.Ve cevviznî haddes sırâti mûhervilen. Ve ahminî min harri nârin ve mâ havet.
84.Ve sâmihnî min külli zenbin ceneytühû. Vağfir hatiati'l ızâme ve in alet.
85.Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû. Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet.
86.Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf. Vedüs külle ardın bil vühûşi teammerat.
87.Ve akbil ve la tehrab ve hasım men teşaü. Ve la tahşe be'sen li'l-müluki velev havet.
88.Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ. Ve lâ esedün ye'ti ileyke bi hemhemet.
89.Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta'nin hancerin. Ve lâ tahşe min rumhin ve lâ şerrin eshemet.
90.Cezâ men kara hâzâ şefâatü ahmedâ. Ve yühşeru fil cennâti maa hûrin suffifet.
91.Va'lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn. Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat.
92.Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin. Ve selhü likey tencü minel cevri vettağat.
93.Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin. Alel mustafa'l muhtâri mâ nesmetün semet.
94.Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim. Ke addi nebâtil ardı ver rihi mâ seret.
95.Ve salli salâten temleül arda ves semâe. Kevebli ğamâmin maa ruûdin tecelcelet.
96.Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî. Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet.
97.Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen. Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat.
98.Ve sellim alel ethâri min âli hâşimin. Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet.
99.Varda yâ ilâhî an ebî bekrin maa omera. Varda alâ osmâne maa haydari's sebet.
100.Kezel âlü vel ashâbü cem'an cemîuhum. Maal evliyâi ves sâlihine ve mâ havet.
101.Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin. Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat.
 
AMiN

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !